Algemene Voorwaarden 

Charming is gevestigd aan de Hoofdweg 29, 9684CA Finsterwolde en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 70777640.

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en transacties tussen Charming en haar opdrachtgevers. Charming accepteert geen Algemene Voorwaarden van anderen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Charming.

2. Reiskostenvergoeding

2.1 De door Charming gemaakte reiskosten voor de werkzaamheden, buiten Finsterwolde (9684 CA), zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een reiskostenvergoeding van € 0,39 per kilometer. Daarnaast zijn ook de door Charming gemaakte parkeerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

3. Totstandkoming boeking 

3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk, telefonisch of per e-mail een aanbod van Charming aanvaardt.

3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Charming alvorens een boeking te doen.

3.3 Opdrachtgever gaat akkoord met de aanbetaling van €50,- welke niet restuteerbaar is. Dit bedrag wordt bij een uitgevoerde opdracht in mindering gebracht op de eindfactuur.

3.4 Aan druk- en zetfouten en verschrijvingen evenals verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Betaling

4.1 Betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden op de wijze en op het moment zoals op de factuur beschreven staat.

4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

4.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Charming moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever.

5. Overmacht

5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Charming te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

5.2 Bij bruidsopdrachten zal Charming zich volledig inspannen een collega te vinden die de opdracht kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven, maar betreft een situatie die zich evenals nimmer heeft voorgedaan en ogenschijnlijk zal gebeuren.

5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Charming niet tot schadevergoeding aanspreken.

6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst 

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Charming gemaakte kosten, waaronder de vergoeding aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

6.2 Geboekte opdrachten kunnen door de opdrachtgever tot de 182e dag (26 weken) voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

6.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  1. a) Bij annulering vanaf de 182e dag tot 60 dagen voor de opdracht: 40% van het totale factuurbedrag.
  2. b) Bij annulering vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor de opdracht: 60% van het totale factuurbedrag.
  3. c) Bij annulering vanaf de 30e dag tot 48 uur voor de opdracht: 80% van het totale factuurbedrag.
  4. d) Bij annulering binnen 48 uur voor de opdracht 100% van het totale factuurbedrag.

7. Aansprakelijkheid en schade

7.1 Charming zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2 Charming is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Charming is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

7.3 Reclamaties dienen uiterlijk 24 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Charming te worden ingediend.

7.4 Charming sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden, die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Charming en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Charming kunnen worden toegerekend.

7.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking de schade waartegen Charming is verzekerd en die door de verzekeraar worden vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen: gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

8. Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden

8.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van charming, te weten www.Charmingbride.nl/Algemene-voorwaarden.

8.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. De laatste versie is van 17-10-2018.

9. Toeslagen

9.1 Op zon- en feestdagen geldt een toeslag van 25% op de afgenomen diensten.

10. Slotbepalingen 

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Charming bestaat, is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Charming en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

10.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.